tel. (13) 30 70 222
    Zaloguj się
0.00 zł
 PL

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy GALLART - Zdjęcia na płótnie, prowadzony jest przez P.P.H.U. Gallart Marlena
Koleśnik wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 180556930, nr NIP 684-24-26-139
2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią
niniejszego Regulaminu.
3. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia
nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się
i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień
niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. DEFINICJE

1) Sklep – sklep internetowy GALLART Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.gallart.pl,
2) Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, P.P.H.U. Gallart Marlena Koleśnik
wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 180556930, nr NIP 684-24-26-139
Pelczara 1, 38-420 Korczyna
3) Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego
integralną część,
4) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta oferty Sklepu,
5) Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży Produktu niezwiązaną bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6) Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób,
7) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w
którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło,
8) Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie
zamówienia,
9) Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy
Kupującym, a Sprzedawcą
10) Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym
adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może
wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
11) Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Kupującego po
zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych
Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i
innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu.
12) Dowód zakupu –paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest
posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej email
oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca
się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych,
z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0,
Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

IV. REJESTRACJA

1. Rejestracji konta Kupującego w Sklepie może dokonać osoba fizyczna o pełnej zdolności
czynności prawnych lub też osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnej pod
warunkiem uzyskania uprzedniej zgody prawnego opiekuna. Osoba dokonująca rejestracji może
działać we własnym imieniu lub w imieniu odrębnej jednostki organizacyjnej/osoby prawnej na
podstawie upoważnienia.
2. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracji, a następnie
potwierdzenie rejestracji poprzez uruchomienie linku, zawartego w treści wiadomości e-mail
przesłanej do Użytkownika.
3. Podczas rejestracji Konta należy podać poprawne i prawdziwe dane. Sprzedawca może
w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych podanych przez
klienta. W razie podania danych wzbudzających uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości
lub poprawności, w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy
nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np.
postaci bajkowych) Sklep może wezwać klienta do poprawienia danych poprzez wysłanie
informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie.
4. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
b. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.
5. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest
zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub
wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi
wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i
bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. Klient może wysłać
oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail
biuro@gallart.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi
żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie
postanowią inaczej.
7. W przypadku podejrzenia przez Sprzedawcę, iż Użytkownik może naruszać Regulamin,
Sprzedawca może tymczasowo zablokować Konto lub poszczególne usługi Sklepu. Sprzedawca
odblokuje Konto lub inne zablokowane funkcjonalności w przypadku stwierdzenia braku
naruszenia Regulaminu oraz po wykonaniu lub zaniechaniu przez Użytkownika działań
wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.
8. Sprzedawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
w przypadku, gdy:
a. Sprzedawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w
szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
b. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę
w Regulaminie,
c. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od
ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,
d. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,
e. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych
funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał
działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.
9. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub
edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub
informacje naruszają Regulamin.

V. ZAMÓWIENIA

1. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium całej Polski.
2. Za pomocą Formularza zamówienia można składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24
godziny na dobę.
3. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez elektroniczny Formularz zamówienia.
4. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych
do realizacji zamówienia. Sprzedawca może wezwać Kupującego do poprawienia danych poprzez
wysłanie informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie. Sprzedawca może odmówić
przyjęcia zamówienia do realizacji w razie niepoprawienia danych przez Kupującego pomimo
wezwania.
5. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep
informuje ponadto poprzez za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest
przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.
6. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym
towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego
cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
7. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być modyfikowane lub anulowane do momentu
wystawienia Dowodu zakupu. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie
Konsumentom. Postanowienie to w żadnym razie nie wypływa na uprawnienie Konsumenta do
odstąpienia od umowy na mocy niniejszego Regulaminu.
8. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach
internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).
9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do
realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
7. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących
wybranej metody płatności.
8. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00-16.00.
9. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do
wyczerpania się zapasów.
10. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktu
w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni)
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim
przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub
zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.
11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu,
Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia
umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

VI. PŁATNOŚCI

1. Ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu. Na życzenie Kupującego Sklep
wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
3. Kupujący dokonujący zakupu jako przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej
oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu
zakupu bez podpisu odbiorcy.
4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
a. płatność za pobraniem
b. płatność przelewem na konto Sprzedającego
c. płatność gotówką (przy odbiorze towaru)
d. płatność internetowa
5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru
następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku
bankowym Sprzedawcy.
6. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, przelew bankowy,
wpłata na konto), Kupujący jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 7 dni od złożenia
zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie Sprzedawca ma prawo odstąpić od
zawartej umowy.
7. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę Kupującego, po konsultacji ze Sklepem.
8. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona
w warunkach i kosztach dostawy.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu,
zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na
stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy,
o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia
w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach
akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje
nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VII. DOSTAWA

1. Zamówienia do krajów innych niż Polska wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej
DPD.
2. W Polsce wszystkie przesyłki wysyłane są firmą kurierską DPD lub poprzez Paczkomaty
InPost. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania
zamówienia w Sklepie.
3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski i Unii Europejskiej. Nie wysyłamy przesyłek do
krajów spoza Unii Europejskiej.
4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów
przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia. Koszty
dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej.
5. Informacja o aktualnych kosztach dostawy znajduje się w zakładce Wysyłka i płatności.
6. W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie. Sklep informuje o tym
fakcie Kupującego przed wysyłką Produktu. W takiej sytuacji Kupujący ma możliwość
odstąpienia od zawartej umowy.
7. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
8. Czas dostawy wynosi 2 dni robocze od momentu nadania przesyłki.
5
9. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
10.Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Kupującego stanu dostarczonej
przesyłki w obecności kuriera, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest
uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzenia Produktu lub też innych
nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu
szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może
utrudnić Kupującemu udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

VIII.REKLAMACJE

1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie
danego Produktu wskazano inaczej.
2. W przypadku gdy Kupującym nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność
Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktu.
a. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne
i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
b. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta
w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz
przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu,
a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili
wydania Produktu temu przewoźnikowi.
c. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy
o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.
d. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku
od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat
od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
e. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię
co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie
wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
f.Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:
1) żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo
2) żądać usunięcia wady, albo
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
g. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności
dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub
naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi
wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
h. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady
żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać
usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do
zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedawcę.
i. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
j. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany
Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności
z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe
albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności
z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
k. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne
lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy
dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez
Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas
odesłać na adres: ul Pelczara 1 38-420 Korczyna. W sytuacji, gdy Konsument żąda
usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia
reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien
reklamowany Produkt udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz
poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego
Produktu.
4. Reklamacja usług Sklepu w pozostałym zakresie.
b. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym
Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie
z postanowieniami Regulaminu.
c. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:
1) dane tożsamości Użytkownika;
2) temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
3) okoliczności uzasadniające reklamację;
4) podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
d. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa,
Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania
lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz
z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja
zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
e. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania lub ją odrzucić, jeżeli:
1) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach,
dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku
odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
2) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi
na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim
przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej
korespondencji.
3) reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego
upoważnienia lub pełnomocnictwa.
4) zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn
reklamacji.
f. O skorzystaniu z powyższego prawa Sprzedawca poinformuje niezwłocznie
Kupującego.
g. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty
trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę
niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny
za realizację reklamacji.
5. Postanowienia wspólne:
h. Reklamacja może być przy pomocy poczty elektronicznej na adres: b iuro@gallart.pl
lub w formie pisemnej na adres: ul.Pelczara 1, 38-420 Korczyna
a. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
14 dni od dnia jej złożenia.
b. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
1) pisemnie na adres reklamującego,
2) drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty
elektronicznej,
3) drogą telefoniczną.
6. Informujemy również, że Konsumentem posiada również możliwość ze skorzystania z
pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
a. Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
Umowy.
b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Kupującym, a Sprzedawcą.
c. skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając
stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w
posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w
częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia
o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1
powyżej.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na ul. Pelczara 1 38-
420 Korczyna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@gallart.pl. Oświadczenie
może przesłanie skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez
Sprzedawcę, jednakże nie jest to obowiązkowe.
5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą,
a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje
wiązać.
6. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana
była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez
Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak
uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien być opakowany w
oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później
niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu
wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały
dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do
14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym
kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną
formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu
najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty
wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
11. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług lub dostarczanie wody, gazu, energii
elektrycznej lub energii elektrycznej, Konsument jest obowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej
do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Sprzedawca został poinformowany o
odstąpieniu od umowy, jeżeli rozpoczęcie spełniania świadczeń przed upływem terminu
odstąpienia od Umowy nastąpiło na żądanie Konsumenta lub za jego zgodą utrwaloną na trwałym
nośniku.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
1) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb.
2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

---